1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on JS Fighters RY ja sen kotipaikka on Espoo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä yleistä hyvinvointia kannustamalla terveeseen elämäntapaan, edesauttaa siihen liittyvää harrastustoimintaa ja tarjota mahdollisuus kamppailulajien harrastamiseen eri osa alueilla ja tasoilla. Yhdistys pyrkii omalla toiminnallaan tekemään aiheita tunnetuiksi ja lisäämään harrastajamääriä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kamppailu-urheilu- ja itsepuolustusopetusta, kuntoilu- ja liikuntatoimintaa, seminaareja, kilpailuja, leirejä, pitää esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia, toimittaa ja kustantaa alaan liittyviä julkaisuja sekä suorittaa voittoa tavoittelematonta urheiluvarusteiden hankintaa ja jakelua jäsenilleen. Yhdistys lähettää kustannuksellaan valitsemiaan jäseniä kilpailuihin sekä koulutustason ylläpitämiseksi lisäkoulutuksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, julkistaa painotuotteita sekä asianomaisen luvalla toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja julkisia maksullisia huvitilaisuuksia.

Yhdistyksellä on oikeus hallita toimitilojaan ja vuokrata niitä alivuokralaisille.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi valita kunniajäsenikseen aihepiirin kehittämistyössä erityisesti ansioituneen henkilön. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka tukevat toimintaa. Kannattajajäsen voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhevalta mutta ei äänivaltaa.

Perustajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa kymmenen (10) ääntä kullakin, varsinaisilla jäsenillä yksi (1) ääni jäsentä kohden.

Kannattajajäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun sekä mahdolliset koulutuksiin liittyvät kulut. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Saavutettu kunniajäsenyys säilyy.

Yhdistyksen perustajajäsenet ovat yksityisiä henkilöitä, jotka ovat perustamiskokouksessa olleet läsnä ja liittyneet yhdistyksen jäseniksi.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta tai nimetä jäsen kunniajäseneksi. Jäsenen vapauttaminen jäsenmaksuista on mahdollista, mikäli jäsen osallistuu yhdistyksen hyväksi tehtyyn työhön. Yhdistyksen hyväksi tehdyksi työksi katsotaan mm. varainkeruuseen osallistuminen ja ohjaustoiminta.

Yhdistyksen jäsenyydestä on mahdollista erota kirjallisella ilmoituksella. Tällöin jäsenyys katkeaa välittömästi. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen toiminnan harjoittamista tai vahingoittaa sen mainetta. Tämä koskee myös kunniajäseniä.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus antaa jäsenilleen varoitus toiminnasta, joka suuntautuu yhdistystä tai sen toimintaa vastaan.

Yhdistyksen jäsen, joka ei vuoteen ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Kunnia- ja perustajajäsenet on vapautettu edellä mainitusta maksusta.

Hallituksen jäsenet ja hallituksen nimeämät aktiiviset ohjaajat sekä toimihenkilöt ovat vapautettuja edellä mainituista maksuista.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu syyskokouksessa valitut 3-8 varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa ratkaisu arvotaan.

Mikäli hallituksen jäsen jättää tehtävänsä kesken toimikauden eikä hallituksen minimikokoonpano täyty, hallituskokoonpanoa täydennetään varajäsenillä.

Hallitus voi asettaa avukseen toimi- ja valiokuntia hoitamaan yhdistyksen käytännön asioita. Toimi- ja valiokunnat toimivat hallituksen alaisuudessa ja vastaavat hallitukselle.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen allekirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kummallakin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua kokouksen alkuun mennessä hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös valtakirjalla taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on perustajajäsenillä kymmenen (10) ääntä kullakin ja varsinaisilla jäsenillä yksi (1) ääni kullakin. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisu arvotaan.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla tai sähköpostitse tai yhdistyksen virallisilla sivuilla.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Vähintään puolen (1/2) annetuista äänistä on puollettava ehdotusta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samalla tavoin.